Òganan
Òganan Dhùn Èideann - Cùram do Chloinn - Taic do Phàrantan

Òganan Dhùn Eideann – Care for Children – Support for Parents

Mar deidhinn

Tha solar cùram-cloinne co-thaiceil gu sònraichte do chloinn na bun-sgoile ‘s ro-sgoile ann an Dùn Èideann agus Lodainn aig Òganan Dhùn Èideann, stèidhichte am broinn na Sgoile Gàidhlig, Bun-sgoil Taobh na Pàirce.