Òganan
Òganan Dhùn Èideann - Cùram do Chloinn - Taic do Phàrantan

Òganan Dhùn Eideann – Care for Children – Support for Parents

Clàradh

Lìonaibh na sgrìobhainnean an lùib an seo airson ur pàiste a chlàradh ri Òganan Dhùn Èideann.   Cuiribh ur làmh riutha far an iarrar agus cuiribh sa phost iad gu Òganan Dhun Èideann, Bun-sgòil Taobh na Pàirce, 139 Sràid Bonnington, Dùn Èideann, EH6 5NQ .

1. Foirm-clàraidh

2. Foirm Meadaigeach

3. Teirmean is Cumhachan Clàraidh