Òganan
Òganan Dhùn Èideann - Cùram do Chloinn - Taic do Phàrantan

Òganan Dhùn Eideann – Care for Children – Support for Parents

Cìsean an Ionaid Cho-thaiceil

Structar Phrìsean Òganan Dhùn Èideann

‘S ann airson cobhair a thoirt do theaghlaichean aig Bun-sgoil Taobh na Pàirce, a’ lìbhrigeadh fhuasglaidhean furasta gun bhrùthadh a thaobh nam feumalachdan aca air cùram-cloinne, a bhios sinn a’ tabhann nan Clubaichean Bracaist, Co-thaiceil agus Às dèidh na Sgoile.  Gabhaidh gach fear de na clubaichean seo a chleachdadh leis fhèin no ann am measgachadh sam bith as urrainn dhuinn solar, gus luach agus sùbailteachd ur cùram-cloinne a phiseachadh.

‘S e am poileasaidh sgaoilte againn air cìsean gum bi iad furasta a thuigsinn, simplidh rin rianachadh, agus gun coilean iad feumalachdan nam pàrantan aig Bun-sgoil Taobh na Pàirce.

Fios Seisean Seirbheis Uair

£

 1 Cluba na bracaist bracaist 08:00-09:00

3.50

 2 Cluba Co-thaiceil lòn 11:30-12:40

6.00

 2.1 Cluba Co-thaiceil seisean nas fhaide 11:30-15:15

10.00

 3 Cluba às dèidh na sgoile Lua-Àrd 15:15-18:00

8.50

 3.1 Hao 12:40-18:00

15.00

 4 Muinntireas leth latha

fad an latha

12.00

20.00

Tuilleadh Fiosrachaidh

Nuair a thèid phàiste a chlàradh, bidh cìsean gan cunntadh agus cuiridh sinn litir-chothromachaidh thugaibh a’ sealltainn na sùime mhìosail a dh’fheumas pàigheadh.  Tachraidh seo an-còmhnaidh mus tèid an cùram-cloinne a sholar.

Cha bhi cìsean ann ach airson nan làithean dam bi iad clàraichte, agus cha bhi cìsean a’ nochdadh innte airson cùram air feadh shaor-làithean no latha muinntireas.  Feumaidh cìsean an dà sheirbheis seo am pàigheadh aig àm-clàraidh.

Nuair a gheibh sibh an litir-chothromachaidh bhuainn, bidh agaibh ris a’ chiad chuibhrinn a phàigheadh le seic/cairt-creideis no -fhiachan/tro bhancaireachd dhidseataich no le eàrlas.  (Cha bhi seo ga h-ath-dìol ma thachras nach bu toil leibh an t-àite na bu mhotha.)  An uair sin, cuiridh sinn foirm òrdugh-seasmhach thugaibh a dh’fheumas a lìonadh a-steach agus a chur chun a’ bhanca.  Mura bi pàigheadh le òrdugh seasmhach air a chur air bhonn ron cheann-latha cheart, bidh an-luchd pàigheadh anmoch a chur ris an t-sùim.

B’ fheàrr leinn gum pàigheadh sibh le òrdugh seasmhach.  Bidh cuibhrinn an òrduigh seasmhaich sgapte air feadh na bliadhna-sgoile, agus thèid an cunntadh a-rèir àireamh nan làithean air an t-seachdain dam bi am pàiste air a chlàradh, air a roinn le àireamh nam mìosan air fhàgail.  Cha bhi seo a’ toirt a-steach saor-làithean poblach, làithean muinntireas no saor-làithean fhèin.  Bidh cìsean nan làithean ud rim pàigheadh leotha fhèin.  A-rèiste, bidh cuibhrinn cho-ionnan ann gach mìos, agus bheir seo cobhair do phàrantan gus am maoineachas aca a làimhseachadh.

Gheibh gach pàrant lethbhreac slàn de na Teirmean is Cumhachan ‘s iadsan a’ clàradh.

Rianachd

Bidh cìs bhiadhnail de £15.00 ri pàigheadh aig gach teaghlach airson rianachd.

Modhanan Pàigheadh

Tha corra mhodh ann leis an gabh na cìsean co-thaiceil ìsleachadh, a-rèir an t-suidheachaidh ionmhasail agaibh:-

1      Creideas Cìse Theaghlaichean Obrach

Chaidh creideas cìse theaghlaichean obrach a chur air bhonn gus cùram-cloinne a mhaoineachadh tro ìsleachadh nam fàirdeal cìse.  Bidh Òganan Dhùn Èideann clàraichte le Buidheann Leasachadh Cùram Sòisealta is Obair Shoisealta na h-Alba (SCSWIS).

2      Eàrlais chùram-cloinne

Bidh Òganan Dhùn Èideann a’ gabhail iomadh eàrlas cùram-cloinne.

3      Modhanan Pàigheadh

Faodaidh cìsean a dhìol le òrdugh seamhach, seic, cairt-creideis no -fhiachan, tro bhancaireachd dhidseataich, le airgead ullamh no le eàrlais chùram-cloinne.  Bidh cìs a bharrachd de 2.5% ann air dìol chairtean-creideis, agus 75sg air dìol gach turas le cairt-fhiachan.

Conaltradh

Thèid fàirdeil gan cur thugaibh le post-d chun an t-seòlaidh phost-d a thug sibh dhuinn aig àm-clàraidh.  Tha sinne mar bhuidhinn a’ cothachadh ris an lorg-carboin againn a chur am feabhas.  Ach, ma dh’iarras sibh oirnn e, thèid lethbhreac pàipear a chur thugaibh.