Òganan
Òganan Dhùn Èideann - Cùram do Chloinn - Taic do Phàrantan

Òganan Dhùn Eideann – Care for Children – Support for Parents

Lasachadh Phrìsean

Lasachadh pàiste eile

Tha Òganan Dhùn Èideann a’ tabhann lasachadh glè fharpaiseach de 5% air cosgaisean cùram-cloinne.  Cha bhi lasachaidhean dligheach ach airson seiseanan clàraichte maireannach, agus cha bhi iad iomchaidh do chlàraidhean a bharrachd ann.

Ionnsaich Gàidhlig

Gheibh pàrantan taic bho Òganan Dhùn Èideann ma chlàraicheas iad air cùrsa Ùlpan no foghlam aig astar le Sabhal Mòr Ostaig.  Thèid lasachadh de 5% air cìsean a’ chùraim-chloinne fad dà bhliadhna a thoirt seachad, fhad ‘s a bhios sibh an sàs ann an leithid de dh’ionnsachadh.