Òganan
Òganan Dhùn Èideann - Cùram do Chloinn - Taic do Phàrantan

Òganan Dhùn Eideann – Care for Children – Support for Parents

Dreuchdan bàna

Dreuchdan bàna

‘S e ar dealas a bhith a’ solar àrainneachd obrach thaiceil don a h-uile ball-obrach.  Tha Òganan Dhun Èideann ag aithneachadh, airson ‘s gun ruig sinn an t-amas seo, gum feum sinn luchd-obrach a lorg, fhastadh agus a chumail, aig a bheil an dealas seo cuideachd.

Obair aig Òganan Dhùn Èideann

  • Pasgain thuarastal fharpaiseach
  • Sgèama Peinsean Luchd-ùidhe
  • Cùram-cloinne aig reat nas ìsle don a h-uile neach-obrach againn
  • Thèid trèanadh inntrigidh slàn a thoirt seachad
  • Cothroman leantainneach son trèanadh agus leasachadh
  • Taic ri amasan dreuchail a thoirt gu buil
  • Ag obair mar bhall de sgioba cùramach dìleas
  • Ùidh agaibh ann?

Cuiribh fòn chun a’ mhanaidseir againn airson cabadaich mì-fhoirmeil no luchdaich a-nuas gu h-ìosal am foirm-iarrtais againn

FOIRM-IARRTAIS