Òganan
Òganan Dhùn Èideann - Cùram do Chloinn - Taic do Phàrantan

Òganan Dhùn Eideann – Care for Children – Support for Parents

Trèanadh is Leasachadh

Tha trèanadh agus leasachadh sgilean na luchd-obrach againn nam bun-dhleastanais aig Òganan Dhùn Èideann.

Bhon toiseach tòiseachaidh, gabhaidh sibh prògram trèanadh inntrigidh fad trì mìosan os làimh son dèanamh cinnteach gu bheil sibh misneachail a thaobh ur n-obrach.   Dà thuras air a’ bhliadhna, cumaidh sinn measadh stèidhichte air plana-leasachaidh pearsanta air gach ball den sgioba.  Thathar a’ brosnachadh trèanadh am broinn a’ Chompanaidh, agus thèid againn air slighe air adhart gu teisteanas profeiseanta ann an cùram-cloinne a thabhann.  Gheibh sibh trèanadh bunaiteach le teisteanas ann an slàinteachas-bìdh agus dìon chloinne agus ann an ciad-fhuasgladh.