Òganan
Òganan Dhùn Èideann - Cùram do Chloinn - Taic do Phàrantan

Òganan Dhùn Eideann – Care for Children – Support for Parents

Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig

Tha Òganan Dhùn Èideann làn-toilichte a bhith ag obair ann an compàirteachas ri Dòmhnall Iain Dòmhnallach, Ceannard, agus Luchd-obrach Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig ri bhith a’ roinn bheachdan-smuain air caochladh thaobhan.

Tha fàs barraichte ann am Foghlam tron Ghàidhlig ann an Dùn Èideann air eitean ullamh luchd-bruidhinn a chruthachadh.

Ann an compàirteachas ris an àrd-sgoil, bidh sinn a’ tabhann:

  • obair do sgoilearan a bhios a’ fàgail na sgoile
  • gnàth-eòlas air obair
  • dreuchdan saor-thoileach
  • treòrachadh gnìomh leis a’ chloinn
  • cobhair le Cluba nan Saor-làithean